පරමධර්මවර්ධනාරාමය - විමසීම්
රත්තණපිටිය පරමධර්මවර්ධනාරාමය, බොරලැස්ගමුව
විමසීම්
ලිපිනය :
නො. 135,
රත්තණපිටිය,
බොරලැස්ගමුව.

දුරකතන :
+94 11 2 518 551
ෆැක්ස් :
+94 11 2 517 373

විද්‍යුත් තැපෑල :
seelawansa@gmail.com
seela@paramadhamma.org


ආධාර සහ පරිත්‍යාග :
ලංකා බැංකුව (නුගේගොඩ ශාඛාව)
පරමධර්මවර්ධනාරාමය
ගිණුම් අංකය : 76572752